STADGAR

Publicerat den av

Stadgar för Uppfinnarna i 7-Härad

§1 Föreningens firma och namn:
Föreningens firma är 864501-5580. Föreningens namn är Uppfinnarna i 7-Härad, förkortat till Ui7.

§2 Föreningens ändamål
Föreningen skall verka som intresseförening för uppfinnare och produktutvecklare i Sjuhäradsbygden samt skapa kontakter mellan uppfinnare, företag och samhälle.
Föreningen arbetar ideellt och utan vinstintresse för ovanstående ändamål.
Ui7 bör vara anslutet till nationella föreningar såsom Svenska Uppfinnarföreningen (SUF) eller motsvarande nationella föreningar eller paraplyorganisationer.
Beslut om Ui7’s anslutning eller utträdande ur nationella och internationella föreningar/paraplyorganisationer fattas på 2 möten varav ett skall vara årsmöte, beslut skall fattas med minst 2/3 majoritet.

§3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Borås Stad, Västra Götalands län.

§4 Medlemskap i föreningen
Som medlem i föreningen kan envar, vilken kan tillföra föreningen och dess övriga medlemar kunskaper eller annan nytta, samt godtar föreningens krav på sekretess.
Medlem förbinder sig att följa föreningens stadgar.
Det finns tre typer av medlemskap i föreningen:
I. Fullständigt Medlemskap
II. Hedersmedlem
III. Stödjande medlem
Enbart fysisk person kan erhålla fullt medlemskap.
Som stödjande medlem kan antagas juridisk person, med en verksamhet som kan stödja föreningen. Stödjande medlemmar äger ej rösträtt och äger ej tillträde, utan personlig inbjudan från styrelsen, till föreningens sammankomster och möten.
Stödjande medlem har ej heller rätt till de förmåner vilka är knutna till ett normalt medlemskap. Styrelsen kan utse medlem till hedersmedlem, om medlemen visat en stor och långvarig nytta för föreningen.
Person som önskar bli medlem i föreningen ansöker härom till styrelsen, på avsedd blankett, samt undertecknar ett formulär om sekretess. Styrelsen fattar, efter en intervju av den sökande, ensam beslut, om medlemskap. Styrelsens beslut kan inte överklagas och dess beslut är slutgiltigt.

§5 Tystnadsförbindelse
Medlem och blivande medlem, skall underteckna ett avtal om sekretess. Detta avtal skall förnyas var femte år.
Avtalet om sekretess kan inte sägas upp, utan gäller i all framtid.
Personer, vilka på inbjudan eller annat sätt deltager i föreningens möten, utan att vara medlemmar i föreningen, skall vid behov underteckna avtalet om sekretess.

§6 Avgifter
Avgifter för medlemskap beslutas på ordinarie årsmöte.
Avgift för medlemskap gällande nästkommande år skall vara föreningen tillhanda senast den 31/12 eller senast 2 veckor efter det att ansökan om medlemskap godkänts.
Medlem som ej erlagt avgift förlorar sina rättigheter gentemot föreningen och även de förmåner vilka är knutna till medlemskap.
Avgift för stödmedlem beslutas av av styrelsen individuellt för varje ansökan, avgiften skall vara som lägst SEK500:-.
I avgiften till föreningen ingår även avgifter för medlemskap i nationella föreningar och organisationer.
Medlem, vilken även är medlem i syster-föreningar eller motsvarande organisationer kan erhålla nedsatt medlemsavgift, efter beslut av styrelsen.

§7 Medlems Utträde samt uteslutning ur förening.
Medlem, vilken grovt bryter mot föreningens stadgar, eller på annat sätt skadar föreningen eller dess medlemmar kan om styrelsen så beslutar uteslutas ur föreningen.
Medlem som önskar utträde ur föreningen skall till styrelsen på avsedd blankett skriftligen ansöka om detta, styrelsen kan då bevilja medlem utträde ur föreningen.
Oavsett om medlem utesluts eller beviljas utträde ur föreningen gäller tystnadsplikt och sekretess enligt tidigare undertecknad tystnadsförbindelse, även framgent.

§8 Organisation
Föreningens verksamhet utövas bland annat genom följande organ och arrangemang:
Årsmöte
Föreningsmöte
Studiebesök
Workshops
Studiecirklar
Föreläsningar

§9 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas en gång om året senast under mars månad.
Kallelse till årsmöte eller föreningsmöte utsändes av styrelsen senast två veckor i förväg till föreningens medlemmar med angivande av de frågor som skall behandlas. Kallelsen skall åtföljas av förslag till föredragningslista, samt vid årsmöte styrelsens och revisorernas berättelser för verksamheten under föregående år samt valnämndens förslag till styrelse och revisorer.
Endast de frågor som angivits i kallelsen får slutgiltigt avgöras på mötet.
Förslag som föreningsmedlem önskar få behandlat av årsmötet skall skriftligen vara föreningsstyrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet.

§10 Extra Årsmöte
Extra årsmöte kan vid synnerliga behov utlysas.
För att utlysa extra årsmöte krävs antingen en enig styrelse eller att minst 2/3 av föreningens medlemmar påkallar detta.

§11 Föredragningslista
Vid ordinarie årsmöte skall bl a följande ärenden behandlas:
Fastställande av röstlängd för årsmötet
Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötets och föredragningslista
Val av funktionärer för mötet
I. Ordförande
II. Sekreterare
III. Två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.

Verksamhetsrapport och ekonomisk redogörelse
Årsavgift
Program och budget
Motioner
Revisorernas berättelse
Ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
Val av
o Föreningsordförande
o Sekreterare
o Kassör
o Vice ordförande
o Styrelseledamöter jämte ersättare för dessa
o Revisor och revisorsuppleant
o Valnämnd

§12 Röstning och val
Medlem som senast vid dagen för årsmötet betalat stadgade avgifter har rösträtt vid årsmötet. Varje närvarande medlem har en röst.
Val och andra frågor som tas upp i § 8 avgörs med enkel majoritet, räknat på antal avgivna röster. Votering sker öppet. Vid val skall votering dock ske med slutna sedlar om någon närvarande medlem begär det. Lotten skiljer om röstetalen blir lika vid val. Vid lika röstetal i annan omröstning gäller den uppfattning som årsmötesordföranden företräder.
Vid val på årsmötet skall valnämndens förslag på kandidater behandlas. Medlem, som föreslagit valnämnden en viss kandidat, kan på begäran få även sitt förslag behandlat vid mötet. Förslag på andra kandidater än de nu omnämnda får inte behandlas vid årsmötet, såvida inte årsmötet enhälligt beslutar att även annat förslag får tas upp.

§13 Styrelse
Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet och skall därvid följa stadgar och årmötesbeslut. Föreningsstyrelsen är under tiden mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ.
Föreningsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare minst 2 ledamöter.
Mandattiden är fördelade enligt följande:
Ordförande 1 år
Vice ordförande 2 år
Sekreterare 2 år
Kassör 2 år
Övriga ledamöter 2 år
För ledamöterna skall finnas två ersättare med en mandattid av ett år. Ersättarna skall inträda i föreningsstyrelsen i den ordning som bestämts vid valet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vice ordförande.
För beslut avseende avgörande av frågor inom styrelsen skall enkel majoritet föreligga, dock minst tre röstberättigade ledamöter.
Styrelsen utser inom sig, eventuella arbetsutskott och firmatecknare.

§14 Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskaper avslutas den 31 december varje år. Styrelsens förvaltning, inklusive föreningens räkenskaper, skall varje år granskas av minst en revisor. Revisorer väljs av årsmötet på ett år i sänder. För samma tid utses dess ersättare.

§15 Upplösning
Upplösning av föreningen kan ske efter beslut härom med ¾ majoritet vid två på varandra följande möten, därav ett årsmöte med minst 30 dagars mellanrum och vid vilka minst 10 % av föreningens medlemmar, även genom fullmakt, är företrädda.
Kallelse till mötet för behandling av föreningens upplösning skall, med tydligt angivande av ändamålet, utsändas senast 14 dagar före sådant möte till varje föreningsmedlem, vars adress är känd av styrelsen.
Upplöses föreningen skall tillgångarna användas till för uppfinnarverksamheten gagnande ändamål.

§16 Ändring av stadgarna
Ändring av dessa stadgar kan ske efter beslut härom med 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten, därav ett årsmöte, dock att ändring av § 15 och 16 i den del som avser ändring av stadgarna endast kan ske i den ordning som stadgas för upplösning av föreningen enligt § 15.